Algemene Voorwaarden

Helemaal Hildy, de rechten, plichten en regels.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle grafische- en aanverwante opdrachten ( hierna diensten genoemd) tussen Helemaal Hildy en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Helemaal Hildy staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 54320798.

2. Grondslag offertes

Offertes van Helemaal Hildy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casu de opdracht heeft verstrekt. Helemaal Hildy zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien dit betrekking heeft op processen waarbij de rol van Helemaal Hildy begeleidend is heeft deze verplichting het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Te beschikkingstelling van informatie

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Helemaal Hildy nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Helemaal Hildy betrokken zullen zijn.

4. Tarieven en kosten

Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen, heffingen e.d die voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die Helemaal Hildy noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Dit gebeurt uitsluitend aan het begin van een kalenderjaar.

5. Betalingsvoorwaarden

Bij de factuur zal een duidelijke specificatie zijn gevoegd waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht. Betaling dient te geschieden binnen – in de offerte gestelde termijn – hetzij 14 of 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de betaling achterwege blijft, kan Helemaal Hildy de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

6. Wijziging van de opdracht c.q meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kosten vergoedingen beïnvloedt, zal Helemaal Hildy dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijzigingen in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Helemaal Hildy de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever wordt bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht.

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van H. Kroon worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die Helemaal Hildy verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Helemaal Hildy kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Helemaal Hildy aangegane verplichting. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Helemaal Hildy hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Helemaal Hildy, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten voor een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Helemaal Hildy vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Helemaal Hildy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindigen slechts gebruik maken tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Helemaal Hildy behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de ander partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9. Intellectuele eigendom

Ontwerpen, modellen en systemen, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdrachten en in het grafische vormgeven zijn opgenomen, zijn en blijven het intellectueel eigendom van Helemaal Hildy, tenzij contractueel tussen de beide partijen anders is overeengekomen. Openbaarmaking en aanpassing kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Helemaal Hildy. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en/of binnen het kader van een tussen beide partijen overeengekomen overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

10. Vertrouwelijkheid

Helemaal Hildy is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Helemaal Hildy zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Helemaal Hildy aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Helemaal Hildy, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid

Helemaal Hildy is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Helemaal Hildy van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Helemaal Hildy voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12. Rechtsgeldigheid

in het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niets rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

13. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.