DE KLEINE LETTERTJES

Algemene voorwaarden Helemaal Hildy bij de uitvoering van opdrachten en de levering van diensten/producten.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle grafische- en aanverwante opdrachten ( hierna diensten genoemd) tussen Helemaal Hildy en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Helemaal Hildy staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 54320798.

2. Grondslag offertes

Offertes van Helemaal Hildy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casu de opdracht heeft verstrekt. Helemaal Hildy zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien dit betrekking heeft op processen waarbij de rol van Helemaal Hildy begeleidend is heeft deze verplichting het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Te beschikkingstelling van informatie

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Helemaal Hildy nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Helemaal Hildy betrokken zullen zijn.

4. Tarieven en kosten

Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen, heffingen e.d die voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die Helemaal Hildy noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

5. Betalingsvoorwaarden

Bij de factuur zal een duidelijke specificatie zijn gevoegd waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn verricht. Betaling dient te geschieden binnen – in de offerte gestelde termijn – hetzij 14 of 30 dagen na factuurdatum of anders overeengekomen. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de betaling achterwege blijft, kan Helemaal Hildy de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

6. Wijziging van de opdracht c.q meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kosten vergoedingen beïnvloedt, zal Helemaal Hildy dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijzigingen in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Helemaal Hildy de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever wordt bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht.

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van H. Kroon worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die Helemaal Hildy verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Helemaal Hildy kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Helemaal Hildy aangegane verplichting. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Helemaal Hildy hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Helemaal Hildy, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten voor een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Helemaal Hildy vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Helemaal Hildy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindigen slechts gebruik maken tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Helemaal Hildy behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de ander partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9. Intellectuele eigendom

Ontwerpen, modellen en systemen, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdrachten en in het grafische vormgeven zijn opgenomen, zijn en blijven het intellectueel eigendom van Helemaal Hildy, tenzij contractueel tussen de beide partijen anders is overeengekomen. Openbaarmaking en aanpassing kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Helemaal Hildy. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en/of binnen het kader van een tussen beide partijen overeengekomen overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

10. Vertrouwelijkheid

Helemaal Hildy is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Helemaal Hildy zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Helemaal Hildy aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Helemaal Hildy, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid

Helemaal Hildy is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Helemaal Hildy van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden. vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Helemaal Hildy voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12. Rechtsgeldigheid

in het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niets rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

13. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Privacybeleid van Helemaal Hildy 

Helemaal Hildy hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website(s) www.helemaalhildy.nl.

Algemeen

Helemaal Hildy gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Helemaal Hildy stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Helemaal Hildy registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen en bijgehouden met de nieuwste updates, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Helemaal Hildy handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. 

Helemaal Hildy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Door Helemaal Hildy verzonden e-mail

Door Helemaal Hildy verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Helemaal Hildy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Helemaal Hildy. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Helemaal Hildy. 

De website van Helemaal Hildy

Helemaal Hildy stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Webbezoek en zoekopdrachten 

Wanneer u onze website(s) bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen, c.q. zoekopdrachten, in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en e-mail 

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard. 

Cookiebeleid 

Helemaal Hildy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen 

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Helemaal Hildy stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Helemaal Hildy wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop Helemaal Hildy met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een schriftelijk verzoek sturen aan Helemaal Hildy.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van u verzoek zal Helemaal Hildy het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet Helemaal Hildy verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of dat er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Verzoek richten aan Helemaal Hildy

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Helemaal Hildy, dan kunt u dat in eerste instantie per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Helemaal Hildy, prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten.

Wijzigingen

Helemaal Hildy behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Helemaal Hildy adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Verwerking persoonsgegevens

Reglement bescherming persoonsgegevens Helemaal Hildy

Art.1: Toepassingsbereik

1. Dit reglement is van toepassing binnen de organisatie van Helemaal Hildy grafische dienstverlening (hierna: Helemaal Hildy) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, derde partijen.

2. Dit reglement is van toepassing op iedere digitale en analoge verwerking van persoonsgegevens binnen Helemaal Hildy.

Art. 2: Doel van de verwerking

1. Helemaal Hildy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doelen:

– grafische vormgeving, voor aan te leveren materiaal met teksten, beeld en foto materiaal.

– fisieke levering van drukwerk en marketing materialen

– administatieve handeling zoals offrering en facturatie.

2. De persoonsgegevens zullen door Helemaal Hildy slechts voor deze doelen worden verwerkt.

Art. 3: Categorieën van betrokkenen

1. Helemaal Hildy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:

– verwerkers

– klanten

– samenwerkingspartners en leveranciers

Art. 4: Soorten persoonsgegevens

1. Helemaal Hildy verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens.

– persoonlijke tekst, beeld en fotomateriaal, tevens financiele cijfers t.b.v. opmaak offertes en aanbiedingen in opdracht van klant

– zakelijke gegevens voor administratieve handelingen

Art. 5: Soorten verwerking

1. Helemaal Hildy voert ten aanzien van de persoonsgegevens de volgende verwerkingen uit:

– De gegevens van klanten, samenwerkingspartners en verwerkers/leveranciers worden bewaard op de Adobe Creative Cloud server (te Ierland), en op de harde schijf Helemaal Hildy welke beide met wachtwoord beveiligd zijn.

Art. 6: Toestemming van de betrokkenen

– Door het aangaan van een samenwerkings- of arbeidsovereenkomst verleent de betrokkene Helemaal Hildy toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.

– Indien Helemaal Hildy persoonsgegevens ontvangt van een ander dan de betrokkene, zal zij veronderstellen dat deze persoonsgegevens worden verstrekt met toestemming van de betrokkene.

 a. De toestemming zoals genoemd in lid 1 van dit Art. kan tevens worden verleend door de gemachtigde van de betrokkene.

 b. De toestemming zoals genoemd in lid 1 kan te allen tijde door de betrokkene, dan wel zijn gemachtigde, worden ingetrokken.

Art. 7: Verantwoordelijkheid en beheer

– Helemaal Hildy is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens en treft daarvoor, gelet op de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen. 

Deze maatregelen bestaan uit:

a. Helemaal Hildy werkt enkel met leveranciers die minimaal GDPR-compliant zijn

b. Samenwerkingspartners en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, tekenen voor aanvang van hun werkzaamheden dit reglement en worden daarmee verondersteld op de hoogte te zijn van én akkoord met de inhoud en de strekking

d. De Icloud server , als ook de website van Helemaal Hildy is beveiligd met een wachtwoord

e. Helemaal Hildy werkt enkel op beveiligde wifi-netwerken

2. Het is werknemers en samenwerkingspartners van Helemaal Hildy uitdrukkelijk niet toegestaan, behoudens instemming van de directie, om fysieke documenten of dossiers buiten het kantoor te brengen. Indien de directie toestemming verleent, worden er tevens afspraken gemaakt over de wijze van opslaan en het tijdstip van terugbrengen van de fysieke documenten en dossiers.

3. Het is samenwerkingspartners van Helemaal Hildy uitdrukkelijk niet toegestaan om fysieke documenten of dossiers te scannen of te kopiëren op machines die niet in het beheer zijn van Helemaal Hildy.

4. Het is samenwerkingspartners van Helemaal Hildy uitdrukkelijk niet toegestaan om digitale persoonsgegevens te verzenden naar hun persoonlijke e-mailadres.

5. Indien zich een incident voordoet ten gevolge waarvan een inbreuk op de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door Helemaal Hildy verwerkt worden wordt gevreesd, zal Helemaal Hildy dit incident zo spoedig mogelijk melden bij het autoriteit persoonsgegevens en de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

6. Voor het beheer van de verwerking van de persoonsgegevens stelt Helemaal Hildy een beheerder aan.

7. Indien de verwerking van de persoonsgegevens namens Helemaal Hildy wordt uitgevoerd door een derde partij, draagt Helemaal Hildy, door middel van een verwerkersovereenkomst met deze derde partij, er zorg voor dat op deze derde partij een vergelijkbare verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van de verwerking komt te rusten als die op haar zelf rust.

Art. 8: Bewaartermijn

1. Helemaal Hildy bewaart persoonsgegevens van klanten en derde partijen die bij een opdracht betrokken zijn voor de duur van de verstrekte opdracht en voor een termijn van ten hoogste 7 jaren na het eindigen van de opdracht.

Art. 9: Rechten van de betrokkenen

1. Betrokkenen kunnen te alle tijden de volgende verzoeken bij Helemaal Hildy indienen:

a. een verzoek tot inzien van de persoonsgegevens die Helemaal Hildy heeft opgeslagen;

b. een verzoek tot rectificatie van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de rectificatie duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;

c. een verzoek tot aanvulling van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de aanvulling duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;

d. een verzoek tot verwijdering van de onder a. genoemde persoonsgegevens.

2. De onder het eerste lid genoemde verzoeken kunnen slechts per e-mail, via het e-mailadres info@Helemaal Hildy.nl of per post, per adres Prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten worden ingediend.

3. Helemaal Hildy zal binnen 10 werkdagen na ontvangst het verzoek uitvoeren en de betrokkene daarvan een bevestiging toezenden, tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal Helemaal Hildy de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om aan het verzoek te voldoen en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog aan het verzoek zal voldoen.

4. Helemaal Hildy zal aan de onder lid 1 genoemde verzoeken geen gehoor geven als een wettelijke verplichting haar daartoe belet.

5. Indien de betrokkene inzage in de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub a van dit Art., zal Helemaal Hildy deze gegevens op dezelfde manier verstrekken zoals zij het verzoek heeft ontvangen. Indien het verzoek via e-mail is ingestuurd zal Helemaal Hildy de persoonsgegevens expliciet nimmer naar een ander e-mailadres versturen dan waarvan zij het verzoek heeft ontvangen.

6. Indien de betrokkene verwijdering van de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub d van dit Art., zal Helemaal Hildy in haar bevestiging tevens de consequenties van de verwijdering van de persoonsgegevens omschrijven.

Art. 10: Klachtenprocedure

1. Indien de betrokkene van mening is dat Helemaal Hildy de persoonsgegevens onterecht en/of onzorgvuldig verwerkt kan hij een klacht indienen via het e-mailadres info@Helemaal Hildy.nl of per post, per adres Prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten. De klacht zal binnen 10 werkdagen door Helemaal Hildy worden beantwoord tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal Helemaal Hildy de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om de klacht te beantwoorden en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog de klacht zal beantwoorden.

2. Indien de betrokkene van mening is dat Helemaal Hildy haar klacht niet correct heeft behandeld, of indien hij zich niet kan verenigen met de uitkomst van de klachtenprocedure, kan hij zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens.